• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Vyhláška hl.m.Prahy - údržba komunikací a chodníků

  Právní předpis hl.m.Prahy č. 39/1997
  ve znění předpisů č. 9/1998,
  č. 28/1999 a č. 20/2001  Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1997 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Čl. 1


  (1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak.

  (2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to:
  a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m,
  b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, v šíři nejméně 1 m,
  c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).
  (3) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy v celé šíři chodníku.

  Čl. 2


  (1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit.

  (2) Na chodnících a v pěších zónách je zakázáno k posypávání podle odstavce 1 používat “Chlorid sodný (NaCl), Chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi, škváru a popel.

  (3) Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku.

  (4) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.

  (5) V místech kde je, na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí.

  (6) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.

  (7) K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 4 mm.

  Čl. 3


  (1) Vznikne-li závada ve schůdnosti v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, musí být ve lhůtě určené k jejímu odstranění podle odstavce 2 zahájeno provedení jejího zmírnění u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěších zón, schodů a přechodových lávek, zastávek veřejné linkové dopravy a přístupů k nim.

  (2) Na místních komunikacích musí být zajištěna schůdnost do 12 hodin po zjištění závady ve schůdnosti.

  Čl. 4


  Vyhláška NVP č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hlavního města Prahy ve znění
  vyhlášky NVP č. 2/1982 Sb. NVP,
  vyhlášky NVP č.1/1985 Sb. NVP a
  vyhlášky NVP č.8/1987 Sb. NVP
  se mění takto:
  1. V čl.5 se vypouštějí odstavce 5 a 6.
  2. V čl.5 odst 7 se vypouštějí písmena b) a c) a zároveň se zrušuje označení písmene a).
  3. V čl.5 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 5.
  4. Čl. 8 a 9 se vypouštějí.


  Čl. 5


  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.1997.


  RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
  primátor hl.m. Prahy


  Ing. Petr Š v e c
  náměstek primátora hl.m. Prahy